เงินเฟ้อคาดการณ์: เรื่องมโนที่ผู้ดำเนินนโยบายต้องใส่ใจ

เงินเฟ้อนั้นถือเป็นปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของคนอย่างมาก ความคิดบางอย่างอาจเกิดเป็นความจริงได้ในที่สุด ดังนั้นเรื่อง “มโน” จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจได้จริง