ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ค้นเครื่องมือจับโกงตำรวจ-แก้ธุรกิจเถื่อนเงินใต้โต๊ะ-สินบน-ค่าคุ้มครอง ยังเฟื่องหวังผู้นำออกกฏเหล็ก-ใช้ยาแรง ด้วยโมเดล “ฮ่องกง”

การทุจริตคอร์รัปชันในวงการาชการ และวงการเมือง อยู่คู่โครงสร้างอำนาจไทย มาตั้งแต่รัชสมัยที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จาก “ค่าน้ำร้อน น้ำชา” มาถึงการ “กินตามน้ำ” ลงไปถึง “เงินใต้โต๊ะ” กลายเป็น “ระบบกินเมือง” สู่รูปแบบการทุจริต ที่แนบเนียนพัฒนาสู่ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” อาจกล่าวได้ว่าแทบทุกรูปแบบการทุจริต ทั้งใต้ดิน-บนดิน ในวงราชการ วงการเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ และธุรกิจการเมือง ระบบเถื่อน ล้วนเคยผ่านการศึกษาอย่างเจาะลึกของ “ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ไม่ทางใด ก็ทางหนึ่ง