Sustainability แบบเข้าพรรษา

อุบาสกอุบาสิกาจำนวนไม่น้อยอธิษฐานตั้งเป้าหมายปรับวิถีชีวิตตนเองในช่วงพรรษา ตั้งแต่งดอบายมุขไปจนถึงการถือศีลแปด ทำวัตร สวดมนต์ หรือปฏิบัติภาวนามากกว่าปกติ การตั้งใจปรับวิถีชีวิต ฝึกความอดทน ลดความสุขจากการบริโภคและลดกิจกรรมที่เกินพอดีในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีเช่นนี้ ไม่ได้มีเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น เวลาที่ชาวมุสลิมถือศีลอด หรือชาวคริสต์เข้าสู่เทศการมหาพรต เขาเคร่งกว่าชาวพุทธโดยทั่วไปมาก นอกจากนี้ ท่านอาจารย์พุทธทาสยังได้ยกเรื่องสัตว์จำศีลหลายชนิดที่ปรับวิถีชีวิตช่วงฤดูฝนเข้มข้นกว่ามนุษย์มาก ไม่ว่าจะเป็นแย้จำศีลใช้ชีวิตอยู่ในรู หลับตา สงบนิ่ง ไม่กินไม่ถ่าย อาศัยแต่เพียงดึงไขมันที่สะสมไว้ตามตัวมาใช้เป็นพลังงาน หรือไก่ป่าที่หยุดกิจกรรมสืบพันธุ์ และหยุดต่อสู้กัน