ศาล ปค. สูงสุดยกฟ้อง คดีขอยกเลิกกฎกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ “สิทธิการตาย” ชี้ไม่ขัด กม. – ไม่ได้ปล่อยให้ผู้ป่วยตายตามยถากรรม

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ยกฟ้อง คดีขอยกเลิกกฎกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ “สิทธิการตาย” ชี้เนื้อหาไม่ขัดกฎหมาย – ไม่ได้ปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไร้การรักษา