พ.ร.บ.ร่วมทุน ปี ’56 อย่าให้ความโปร่งใสเป็นเพียงคำหรู ๆ ในกฎหมาย (ตอนที่ 2)

กฎหมาย PPP ฉบับใหม่ นับเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อปิดช่องว่างและขจัดอุปสรรคที่พบจากการบังคับใช้กฎหมาย PPP ปี 35 โดยกฎหมาย PPP ปี 56 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการ มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทำหน้าที่หน่วยงานธุรการ รวมทั้งกฎหมายฉบับนี้เพิ่มข้อบัญญัติใหม่ๆ เข้ามา เช่น คณะกรรมการนโยบาย PPP แผนยุทธศาสตร์ PPP รวมถึงกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (กองทุน PPP)