แนวทางป้องกันทุจริตในร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่

ร่างกฎหมายฉบับนี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไว้ชัดเจน โดยหนึ่งในเหตุผลที่ปรากฏในคำอธิบายร่างกฎหมายคือ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ