โครงการ “กู้ภัย กู้บ้าน กู้ชีวิต”

โครงการ “กู้ภัย กู้บ้าน กู้ชิวิต” โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าและศิษฐ์ปัจจุบัน ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในการรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต