ธ.ก.ส. แจงพักหนี้ 3 ปี เฉพาะเงินต้น – ลูกหนี้ดีรับส่วนลด ดบ. 3% ย้ำทุกรายมีสิทธิใช้ “สินเชื่อชะลอขายข้าว”

ธ.ก.ส. แจงพักหนี้ 3 ปี เฉพาะเงินต้น – ลูกหนี้ดีรับส่วนลด ดบ. 3% ย้ำทุกรายมีสิทธิใช้ “สินเชื่อชะลอขายข้าว”

ประชาชน ประชานิยม และประชารัฐ (2)

ผลสำรวจความคิดเห็นข้างต้นชี้ชัดว่า นักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เห็นตรงกันทุกคน และไม่มีโครงการใดที่นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 100 เห็นว่า “ดี” หรือร้อยละ 100 เห็นว่า “ไม่ดี” และนโยบายประชานิยมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แย่ทุกมิติ หรือดีทุกมิติ บางนโยบายหลักการอาจดี แต่วิธีการไม่ดี บางนโยบายใช้เงินมหาศาลแต่รัฐไม่หาเงินเพิ่ม พอกหนี้สาธารณะจนอาจถึงจุดอันตรายในอนาคต คำถามคือ เราจะวางกลไกป้องกันความเสียหายได้อย่างไร ในทางที่ไม่จำกัดหรือริบสิทธิเสรีภาพของพรรคการเมืองในการออกแบบและดำเนินนโยบายประชานิยม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายนโยบายสะท้อนความต้องการของประชาชนจำนวนมาก