มายาคติพลังงาน ….มองอนาคตพลังงานไทย เราควรถกกันเรื่องอะไร?

อุตสาหกรรมพลังงานนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ ท่ามกลางความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการการพัฒนาที่คำนึงถึงคนรุ่นหลัง แรงกดดันดังกล่าวเรียกร้องการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตพลังงานแบบรวมศูนย์ มาเป็นพลังงานสะอาดแบบกระจายศูนย์ พร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำในสังคม และธรรมภิบาลที่บกพร่องไปพร้อมกัน

ปฏิรูปพลังงานไทย…ระวังจะเป็นสังคมนิยมโดยไม่รู้ตัว

เรื่องของสองประเทศมหาอำนาจน้ำมันโลก ประเทศหนึ่งใช้พรที่พระเจ้าประทานมาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาความเจริญมั่งคั่งมาพัฒนาประเทศ อีกประเทศใช้อย่างสะเปะสะปะ หลงอุดมการรักชาติ คลั่งชาติ กีดกันโลกาภิวัตน์ หลงใหลสังคมนิยมมาร์กซิสต์ ย่ำเท้าอยู่กับที่

ปฏิรูปกิจการพลังงานไทย: เชื่อใครดี ? (ตอนที่ 1)

ข้อถกเถียงเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าปริมาณก๊าซสำรองของประเทศที่แท้จริงของประเทศเรามากน้อยเพียงใด ราคาน้ำมันและราคาก๊าซที่จำหน่ายว่าสูงเกินควรหรือไม่ ระบบสัมปทานในการขุดเจาะและผลิตน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันสร้างรายได้ให้กับรัฐได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ฯลฯ ทำให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้เขียนเองในฐานะที่ไม่ใช่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานเกิดความสับสนว่าข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรและเราควรที่จะปฏิรูประบบพลังงานของเราอย่างไร