Beyond the Grid: พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทุกคน

ในปัจจุบันเราสามารถนำพลังงานโซลาร์มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมไปถึงการให้พลังงานกับเมืองทั้งเมืองเพื่อลดต้นทุนพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราจะพบเห็นป้ายสัญญาณจราจรและไฟถนนที่ใช้พลังงานโซลาร์มากขึ้น รวมถึงระบบพลังงานโซลาร์บนหลังคาที่แพร่หลายมากขึ้นเช่นกัน สำหรับประเทศไทยนั้น 99% ของครัวเรือนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้แล้วเนื่องจากมีการขยายระบบสายส่งสายจำหน่ายไปถึงพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น อาจจะมีคำถามว่าพลังงานหมุนเวียนจะมีบทบาทอย่างไรในบริบทเช่นนี้ ในเมื่อมีประชากรไทยเพียงแค่ 1% ที่เข้าไม่ถึงไฟฟ้า คำตอบคือ พลังงานหมุนเวียนนั้น มีบทบาทที่สำคัญมากในการเสริมความมั่นคงให้กับประเทศไทย