EIC แบงก์ไทยพาณิชย์ Insight ถอดหน้ากากผู้บริโภคยุค 4.0

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์หันมาร่วมมือเป็นพันธมิตรกันภายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยร่วมมือกันและอาศัยการวิเคราะห์ big data ในการวางแผนธุรกิจ ตั้งแต่ปลายน้ำอย่างธุรกิจค้าปลีกที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ใกล้ชิดที่สุด มาสู่ธุรกิจต้นน้ำอย่างผู้ผลิต เพื่อสามารถออกแบบสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก big data ในการบริหารจัดการสต็อกสินค้า การกำหนดราคา ไปจนถึงการดำเนินกลยุทธ์การตลาดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วย