มรดกโบราณคดี: ขุด เพื่ออะไร?

ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ผันตนเองมาทำงานวิจัยด้านโบราณคดีโดยยังคงใช้หลักการวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติและทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับข้อมูลโบราณ การที่ได้มาสัมผัสกับวิชาโบราณคดีทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำให้ตั้งคำถามว่า ‘อะไรคือ “ผลผลิต” ที่ได้จากวิชาโบราณคดีในโลกปัจจุบัน?’ และ ‘จะทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่ถูกมองข้ามนี้สร้างมูลค่าทางทุนเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ?’