DIB TALK ครั้งที่ 2 “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง” กับ”สุรางค์ จันทร์แย้ม” กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ (ทางเพศ)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 ตึกสยามกลการ ป่าสาละ จัดงานเสวนา DIB TALK (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นความยั่งยืน โดยมีบุคคลหลากหลายอาชีพที่ลงมือเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนด้วยวิถีของพวกเขาเองร่วมแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง” กับ”สุรางค์ จันทร์แย้ม” กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ (ทางเพศ) การขายบริการเป็นปัญหา “เศรษฐกิจ” นโยบายแก้ปัญหาสวนทาง ต้องลดอคติ “งานง่าย-สบาย”