“พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล” เปิดกลยุทธ์ retail-detail ใช้ Big Data ขับเคลื่อน Thailand 4.0 – ชูสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

“พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล” เปิดกลวิธี retail-detail ใช้ Big Data ขับเคลื่อน Thailand 4.0 – ชูสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

“สุมล กานตกุล” เอไอเอสแนะ Big Data ไม่ใช่ถังขยะที่จับทุกอย่างโยนลงไป ภาครัฐ-เอกชนต้องแชร์ข้อมูล ต่อยอดสู่ Thailand 4.0

การใช้ Big Data ไม่ใช่แค่เอา Data มาใช้งานอย่างเดียว การเอามาใช้ต้องมีการแปลความที่ถูกต้องด้วย บางครั้งอาจจะแปลความอะไร ที่ใส่ความรู้สึกลำเอียงเข้าไป พอตีความออกมาทำให้ข้อมูลบิดเบือนได้ Big Data ถ้าใช้ไม่ถูกทางก็เป็นโทษเหมือนกัน และ Big Data ไม่ใช่เรื่องของการเก็บข้อมูล แต่เป็นเรื่องของการนำข้อมูลมาใช้

“ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์” ไม่แข่งยิ่งแพ้ในยุค Big Data

“ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์”: ไม่แข่งยิ่งแพ้ในยุค Big Data โดยมองว่าการใช้ประโยชน์จาก Big Data จะมาเป็น Competitive Advantage ชิ้นใหม่สำหรับทุกชีวิตในสังคม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับบริษัทไฮเทคเท่านั้น แต่สำหรับชีวิตคุณ ชีวิตผม องค์กรภาครัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล สามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้หมด