การจัดการป่ายั่งยืน Right to wood ” คืนสิทธิต้นไม้ ให้ผู้ปลูกและชุมชน ”

เฟล็กที (Forest Law Enforcement Governance and Trade :FLEGT) หรือ “การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า” เป็นแผนปฏิบัติการที่สหภาพยุโรป (EU) พัฒนาขึ้นเพื่อหยุดยั้งการค้าไม้เถื่อนระหว่างประเทศ ซึ่งมีหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นคือการจัดทำข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจกับประเทศคู่ค้า