คอร์รัปชันในระบอบญาติมิตรธิปไตย

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดคอร์รัปชันในทุกสังคมคือ การมีระบบอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง (Patronage) จนกลายเป็นเครื่องมือของ “ผู้ให้การอุปภัมภ์”ที่สามารถแสวงหาประโยชน์ที่มิพึงได้จาก“ผู้รับการอุปถัมภ์” แม้ว่าผู้ให้การอุปถัมภ์อาจไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆ นอกจากการรักษามิตรภาพหรือสร้าง “บารมี” ให้กับตัวเอง และในวิชาคอร์รัปชันศึกษาและทุจริตวิทยา อธิบายรูปแบบการอุปถัมภ์ไว้ว่า การอุปถัมภ์นำไปสู่การเล่นพรรคเล่นพวกหรือ Favoritism