คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปยื่นจม.เปิดผนึกถึงสปท.คัดค้านและให้ยกเลิกร่างพ.ร.บ.คุมสื่อ

คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปยื่นจม.เปิดผนึกถึงสปท.คัดค้านและให้ยกเลิกร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน