ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย “คอร์รัปชัน-การผูกขาดทางเศรษฐกิจ” ในยุคประชาชนมีสำนึกดีกว่าผู้ปกครองประเทศและนักคอร์รัปชันให้สินบนประชาชน

ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย “คอร์รัปชัน-การผูกขาดทางเศรษฐกิจ” ในยุคประชาชนมีสำนึกดีกว่าผู้ปกครองประเทศ และยุคการโกง และนักคอร์รัปชันให้สินบนประชาชน