ที่อยู่คน ที่อยู่ป่า ทางเดินน้ำ และที่ทำกิน…ผังเมืองไทย?

ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตั้งคำถามกรณีน้ำท่วมน้ำแล้วและโคลนถล่่ม เมื่อ “น้ำ” กลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตและความสูญครั้งใหญ่ แล้วจะอยู่กันอย่างไร ..ที่อยู่คน ที่อยู่ป่า ทางเดินน้ำ และที่ทำกิน…ผังเมืองไทย?