สตง. ตรวจสอบการใช้เงินพัฒนา 25 ลุ่มน้ำ(1) : ใช้เงิน 160,591 ล้านบาทไม่คุ้มค่า-ไม่ตอบโจทย์ชุมชน

สตง. ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ 160,591 ล้านบาท พัฒนา 25 ลุ่มน้ำ ระบุไม่คุ้มค่า-ไม่ตอบโจทย์ชุมชน