ผลงานสภาสมัยนิติบัญญัติ ผ่าน พ.ร.บ. 20 ฉบับ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 27 ครั้ง ผ่านพ.ร.บ. 20 ฉบับ