ก.ล.ต. ลงโทษ บล.เออีซี – ผู้บริหาร – อุรชา วชิรกุลฑล – ผู้แนะนำการลงทุนผิดจริง กรณีโอนหุ้น”ชูวงษ์”

ก.ล.ต. ลงโทษ บล.เออีซี – ผู้บริหาร – อุรชา วชิรกุลฑล – ผู้แนะนำการลงทุนผิดจริง กรณีโอนหุ้น”ชูวงษ์”