เปิดปูมที่มาคดีประวัติศาสตร์ การเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนในคดีระบายข้าวรัฐต่อรัฐ

เปิดปูมที่มาการเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนในคดีระบายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) คดีประวัติศาสตร์และคดีบรรทัดฐานคดีแรกในการเรียกค่าเสียหายจากเอกชนที่ร่วมกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ

โฉมใหม่ของโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญา

การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญาครั้งนี้จึงเป็นการแก้ไขใน 3 เรื่องหลักเพื่อให้การบังคับโทษทางอาญามีประสิทธิภาพ สอดคล้องต้องกัน และมีความเป็นธรรม และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560

รัฐธรรมนูญปี 2560 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดองค์กรและบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการ จากนี้ไปจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

ข้อสังเกตในเรื่องระบบไต่สวน ระบบกล่าวหากับภาระการพิสูจน์และอำนาจศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีน้องหมิว

วงการนักกฎหมายก็กำลังถกเถียงกันในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง บางท่านก็มีความเห็นว่า ศาลน่าจะใช้อำนาจของศาลในระบบไต่สวนซึ่งมีอยู่ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ตามที่คดีความรับผิดทางละเมิดของแพทย์เป็นคดีผู้บริโภค เรียกพยานหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้การเพิ่มเติม หากเห็นว่าพยานที่โจทก์นำมาสืบยังไม่เพียงพอในเรื่องนี้ ถ้าจะตอบไปทันทีว่าใช่หรือไม่ใช่คงไม่ได้ เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายและเงื่อนไขหลายเรื่อง ผมจึงขอถือโอกาสนี้ให้ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวโดยสรุป

เปิดคำวินิจฉัยสัญญารับทุนเพื่อศึกษาต่อ

ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆ รวมทั้งในโซเชียลมีเดีย กรณีทันตแพทย์ซึ่งทำสัญญารับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผิดสัญญารับทุน ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังที่สังคมให้ความสนใจติดตามอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้นั้น มีกรณีที่น่าศึกษาถึงสัญญารับทุนของหน่วยงานรัฐที่เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาและได้หารือมายังสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อหารือแล้ว รวมทั้งกรณีที่เป็นคดีพิพาทจนนำไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลปกครองสูงสุดด้วย บทความนี้จึงจะได้กล่าวถึงแนวคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่น่าสนใจเป็นลำดับแรก และจากนั้นจะได้กล่าวถึงแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจโดยสังเขปเป็นลำดับถัดไป