ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ เจาะภาวะตลาดที่อยูอาศัยตามแนวรถไฟฟา ชี้สายสีแดง-สีม่วงสต๊อกเยอะขายได้ช้า แนะผู้ประกอบการชะลอเปิดโครงการ

สถานการณปจจุบันของตลาดที่อยูอาศัยในพื้นที่แนวรถไฟฟาสายตางๆ มีปริมาณคอนขางสูง แตขายไดชาลงเรื่อยๆ สงผลใหผูประกอบการปรับตัวชะลอการเปดโครงการใหมๆ