PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย(1) : ผลวิเคราะห์ PISA2015 แม้ยากจนก็ประสบความสำเร็จได้ กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม

PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย(1) : ผลวิเคราะห์ PISA2015 แม้ยากจนก็ประสบความสำเร็จได้ กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม