ผลกระทบเกี่ยวกับการส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท.

ประเด็นการส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ยังคงเป็นประเด็นในการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนเรื่องการส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้เสร็จสิ้นไปตามกระบวนการคำพิพากษาของศาลแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยจำนวนหนึ่ง ที่กล่าวว่ากระบวนการของศาลอาจจะมีข้อผิดพลาด จึงขอให้มีการทบทวนใหม่