โครงการเอสซีจี “ต้นกล้าชุมชน” สร้างเยาวชนนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่

มูลนิธิเอสซีจีริเริ่มโครงการสนับสนุนนักพัฒนารุ่นใหม่ 9 คน 9 ต้นกล้า ในโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองใน 4 ด้าน คือ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา และการพัฒนาอาชีพชุมชน