ห้องเรียนอนาคต อนาคตประเทศไทย กับ Samsung Smart Learning แค่เปิด “พื้นที่-โอกาส” โลกของเด็กก็เปลี่ยน

โครงการ Samsung Smart Learning ได้ทำห้องเรียนทดลอง ห้องเรียนนำร่องที่ดำเนินการมา 2 ปี เริ่มเห็นผลลัพธ์ของการ “ปรับ” และ “เปลี่ยน” ทั้งครูและนักเรียนที่เป็นโค้ชให้กันและกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ที่ให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนชีวิตจริงๆ