FDI กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (จบ)

FDI กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) ปัจจุบันมีตลาดหลักทรัพย์เกือบ 60 แห่งทั่วโลก รวมกันมีสัดส่วนมากกว่า 70% ของตลาดหุ้น จากบริษัทจดทะเบียนราว 30,000 บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 55 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เข้าร่วมใน Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE) เพื่อการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน