“การพัฒนาที่ยั่งยืน” วาทกรรมเดิมบนโจทย์ใหม่ SDGs เปลี่ยน Landscape เร่งเครื่อง ตลาดทุน-ธุรกิจไทย

ในเวลาที่ผ่านมา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ถูกใช้ในเชิงวาทกรรมทั้งกับนโยบายในระดับประเทศไปจนระดับองค์กร ทว่า จะมีกี่รัฐบาลและกี่องค์กรธุรกิจที่เข้าใจคำนี้อย่างแท้จริง หลังเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวอันน่าจับตาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วในตลาดทุนและภาคธุรกิจ