คอร์รัปชันในระบอบญาติมิตรธิปไตย

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดคอร์รัปชันในทุกสังคมคือ การมีระบบอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง (Patronage) จนกลายเป็นเครื่องมือของ “ผู้ให้การอุปภัมภ์”ที่สามารถแสวงหาประโยชน์ที่มิพึงได้จาก“ผู้รับการอุปถัมภ์” แม้ว่าผู้ให้การอุปถัมภ์อาจไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆ นอกจากการรักษามิตรภาพหรือสร้าง “บารมี” ให้กับตัวเอง และในวิชาคอร์รัปชันศึกษาและทุจริตวิทยา อธิบายรูปแบบการอุปถัมภ์ไว้ว่า การอุปถัมภ์นำไปสู่การเล่นพรรคเล่นพวกหรือ Favoritism

ตระกูลการเมือง กับ การลดต้นทุนของนักการเมือง (ตอนจบ)

พรรคการเมืองเปรียบเสมือน firm ผู้ผลิตนโยบายการพัฒนาประเทศหรือในท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียงที่แสดงออกโดยพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสังคม

ตระกูลการเมือง กับการลดต้นทุนของนักการเมือง (ตอนที่ 3)

ตระกูลการเมือง กับการลดต้นทุนของนักการเมือง (ตอนที่ 3) การจะ “ขับไล่” ตระกูลใดตระกูลหนึ่งออกจากการเมืองหรือออกนอกประเทศคงไม่ใช่เรื่องง่ายและดูจะไม่เป็น “อารยะ” เอาเสียเลย เพราะการโค่นล้มที่แท้จริงนั้น มิใช่การโค่นล้มระบอบใดระบอบหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจากอำนาจผูกขาดทางการเมืองของตระกูลใด หากเราควรมีระบบและกติกาการจำกัดอำนาจดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนตลอดจนรักษากติกานั้นโดยเคร่งครัด

ตระกูลการเมือง กับ การลดต้นทุนของนักการเมือง (ตอนที่ 2)

ชุดคำอธิบายนี้ทำให้นักการเมืองมองการเมืองเป็นเรื่องของการทำ “ธุรกิจ” รูปแบบหนึ่งเพราะธุรกิจที่พวกเขาขาย คือ สิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง ความเชื่อ ภาพลักษณ์ตัวเอง รวมไปถึงนโยบายพรรค ทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็เพื่อแลกกับ “คะแนนเสียง”ของประชาชนที่จะสนับสนุนให้พวกเขาเป็นผู้ผลักดันนโยบายหรือตัดสินใจออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชน

ตระกูลการเมือง กับ การลดต้นทุนของนักการเมือง (ตอนที่ 1)

ตระกูลการเมือง กับ การลดต้นทุนของนักการเมือง (ตอนที่ 1) หากจะว่าไปแล้ว Political Families นั้นมีกันอยู่ทั่วโลก ซึ่งถ้ามองในแง่ดี การดำรงอยู่ของตระกูลทางการเมืองอาจมาจากการสืบทอดของอุดมการณ์ทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่น