ป.ป.ช. กับงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน จุดเริ่มต้นของการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

มาตรการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินนับเป็นมาตรการพื้นฐานที่สุดในการป้องกันการทุจริตที่มีเจตนารมย์ให้ผู้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐต้องแสดงความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง “ก่อน” และ “หลัง” เข้ารับตำแหน่งสาธารณะเหล่านั้น