มกอช. เผย ปัญหาสารเคมีเกษตรไม่กระทบส่งออก กางผลสำรวจย้อน 3 ปี เทียบ Thai-PAN สารตกค้างลดลง

มกอช.เปิดผลตรวจผักย้อนหลัง 3 ปี เทียบThai-PAN พบการตกค้างลดลงเช่นเดียวกัน การแจ้งเตือนจาก EU ไม่กระทบตลาดส่งออกหลัก ส้ม พริกแห้ง ลำไย และข้าว ตลาดยังเติบโตดี ยันรัฐไม่นิ่งนอนใจ สร้างเครือข่ายทั่วประเทศเฝ้าระวังการสารเคมีเกษตรตกค้างเกินมาตรฐาน

Thai-PAN แจงวิธีการสุ่มตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ยันข้อมูล-ข้อชี้แจง”มกอช.”

Thai-PAN แจงวิธีการสุ่มตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ยันข้อมูล – ข้อชี้แจง ประเด็นขาวสารพิษตกคางในผักผลไม “ความจริงเปนเชนไร และ มกอช. ดําเนินการอยางไร”