รองปลัด ยธ. ลุยเขาใหญ่รอบ 2 สอบที่ดิน “คีรีมายา” ออกทับ ส.ป.ก. 644 ไร่ – เปลี่ยนแปลงลำรางสาธารณะ

รองปลัด ยธ. ลุยเขาใหญ่รอบ 2 สอบที่ดิน “คีรีมายา” ออกทับ ส.ป.ก. 644 ไร่ – เปลี่ยนแปลงลำรางสาธารณะ