Corruption Perceptions Index 2016 ภาพสะท้อนคอร์รัปชันปีที่ผ่านมา

การทุจริตคอร์รัปชันยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนา ถ้าเราไม่หลอกตัวเอง การเห็นค่าคะแนน CPI ย่อมบ่งบอกอะไรหลายอย่างถึงสถานการณ์ความโปร่งใสและปัญหาการทุจริตในสังคมนั้นๆ ได้ดี

ผลการจัดอันดับคอร์รัปชันโลกปี 2557 ไทยได้ที่85 จาก175 ประเทศ ได้ 38 คะแนนจาก 100

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2557(Corruption Perceptions Index 2014) “ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ที่ 85 จาก 175 ประเทศ” ได้ 38 คะแนนจาก 100