กรณี GT200 – ทำอย่างไรให้งบประมาณกองทัพไทยโปร่งใสยิ่งขึ้น?

กระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยกับความไม่โปร่งใสในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ กรณีGT200 ทำอย่างไรให้งบประมาณกองทัพไทยโปร่งใสยิ่งขึ้น?