เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (4): งบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ “โปร่งใส” หรือ “หมกเม็ด”

เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (4): งบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ “โปร่งใส” หรือ “หมกเม็ด”