เจาะลึกการจัดการข้าวไทย ในมิติการกระจายรายได้และประสิทธิภาพการผลิต

บทความธนาคารแห่งประเทศไทย : เจาะลึกการจัดการข้าวไทยในมิติการกระจายรายได้และประสิทธิภาพการผลิต