“ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ” จัดชุดความคิดคนไทย ก่อนเข้าสู่ AEC ต้องเข้าใจความเป็นชาติ “ไทยไม่ใช่พระเอก”

“วรากรณ์ สามโกเศศ” จัดชุดความคิดคนไทย ก่อนเข้าสู่ AEC ต้องเข้าใจความเป็นชาติ และ “ไทยไม่ใช่พระเอก”