WEF เผยปี 2015 โลกมีความเสี่ยง 5 ด้าน วิกฤตน้ำ-โรคระบาด-อาวุธ-เศรษฐกิจล่ม-การเมือง

หัวข้อหลักของการประชุม WEF ในครั้งนี้ คือ “The New Global Context: What will we do about it?” ในรายงาน Global Risk 2015 โดย WEF นี้ บอกถึงความเสี่ยงของโลกที่จะเกิดขึ้นอันใกล้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย รายงานของ WEF ได้จัดความเสี่ยงของโลกไว้ 5 กลุ่ม นั่นคือ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี