โมเดลธุรกิจใหม่ของ The New York Times เดิมพันอนาคตกับการเป็น “ปลายทางของผู้อ่าน”

ความพยายามทำข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของคนอ่าน ทำให้ข่าวสารกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนึ่ง ข่าวกับความบันเทิงมาผสมรวมกัน ที่บางคนเรียกว่า สื่อสารบันเทิง (journaltainment) ซึ่งแตกต่างจากการนำเสนอข่าวสารในโมเดลของอิทธิพลการโน้มน้าวที่มุ่งสร้างความเชื่อถือไว้วางใจของคนอ่าน แต่เมื่อโมเดลธุรกิจของหนังสือพิมพ์เปลี่ยนไป และความต้องการเนื้อหาของข่าวสารของคนในปัจจุบันก็เปลี่ยนไป ปัญหาที่ท้าทายต่อหนังสือพิมพ์คุณภาพอย่าง NYT อยู่ที่ว่า ทำอย่างไรจะให้ข่าวสารสำคัญๆ ได้มีการนำเสนอที่ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนอ่าน