ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย: สาเหตุและข้อเสนอแนะ

ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย : สาเหตุและข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดระบุคุณภาพนักเรียนตกต่ำ ครูแบกภาระทำเอกสารประเมินคุณภาพโรงเรียน เวลาเตรียมการสอนน้อยลง