กระบวนการและผลทางกฎหมาย เมื่อผู้บริโภคฟ้องฟอร์ดเป็นคดีแบบกลุ่ม (Class Action)

กระบวนการและผลทางกฎหมาย เมื่อผู้บริโภคฟ้องฟอร์ดเป็นคดีแบบกลุ่ม (Class Action) สะท้อนความตื่นตัวของผู้บริโภคในการเรียกร้องและปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองได้เป็นอย่างดี มีผลต่อการกระตุ้นเตือนบรรดาผู้ประกอบธุรกิจให้ตระหนักถึงความตื่นตัวของผู้บริโภคและให้ความสำคัญและความเอาใจใส่ต่อมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการ