“วิชัย เบญจรงคกุล” เสนอตั้ง “สภาไอซีที” รับเศรษฐกิจดิจิทัล คนภาครัฐต้องปรับตัว เลิกทำงานแบบแอนะล็อก

“วิชัย เบญจรงคกุล” เสนอตั้ง “สภาไอซีที” รับเศรษฐกิจดิจิทัล คนภาครัฐต้องปรับตัว เลิกทำงานแบบแอนะล็อก เสนอทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านภาครัฐ โดยด้านโครงสร้างพื้นฐาน รัฐต้องผลักดันให้มีโครงข่ายบรอดแบนด์ (Broadband) ทั้งแบบสายและไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่และจำนวนประชากร ให้สามารถเข้าถึงบริการเชื่อมการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30 MB ครอบคลุม 90% ภายในปี 2559 พร้อมการเสนอสร้างอินเตอร์เนชันแนลเกตเวย์ (International Gateway) เครือข่ายใยแก้วใต้ทะเลเชื่อมโยงกับปลายทางอีก 5 เครือข่ายภายใน 5 ปี โดยกำหนดยุทธ์ศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการส่งข้อมูลความเร็วสูงในภูมิภาคอาเซียน