สถาปัตยกรรมไทยในกระแสสังคม

บทความชิ้นนี้จะยกตัวอย่างการจัดสร้างพระเมรุมาศที่ได้ทำให้ศิลปะไทยหลากหลายแขนงปรากฎเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างกว้างขวาง โดยบทความนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอมุมมองจากการวิเคราะห์คุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม