14 ปีศาลปกครอง มีคดีฟ้องร้อง 104,673 คดี พิจารณาเสร็จ 83,223 คดี “มหาดไทย-คมนาคม-เกษตร” ถูกฟ้องมากสุด

14 ปีศาลปกครอง จำนวนคดี 104,673 คดี พิจารณาเสร็จ 83,223 คดี “มหาดไทย-คมนาคม-เกษตร” ถูกฟ้องมากสุด ส่วนคดีสิ่งแวดล้อม ปี 2557 มี 265 คดี เป็นคดีรับเข้าของศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 157 คดี และเป็นคดีรับเข้าของศาลปกครองสูงสุด จำนวน 108 คดี รวมมีคดีที่รับเข้าสู่การพิจารณาของแผนกคดีสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่เปิดแผนกคดีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนทั้งสิ้น 5,131 คดี