คดีฟ้องสรรหาคณบดีคณะแพทย์ จุฬาฯ ต่อศาลปกครองกลาง คงบรรทัดฐานกติกาความโปร่งใส-กอบกู้ภาพลักษณ์

คดีฟ้องการสรรหาคณบดีคณะแพทย์ จุฬาฯ ต่อศาลปกครองกลาง คงบรรทัดฐานกติกาความโปร่งใส-กอบกู้ภาพลักษณ์คณะพทยศาสตร์