Jose Socrates “รอยด่าง” ทางการเมือง กับ คอร์รัปชันในโปรตุเกส

จะว่าไปแล้ว เคสของโซเครติส นับเป็นเคส “เชือดไก่ให้ลิงดู” ที่กระบวนการยุติธรรมของโปรตุเกสเล่นบทบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง เพราะกรณีนี้นับเป็น “รอยด่าง” ทางประวัติศาสตร์การเมืองโปรตุเกส หลังจากที่ในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนโปรตุเกสต่างพยายามเรียกร้องประชาธิปไตยและคาดหวังให้ทุกสถาบันในระบอบประชาธิปไตยทำงานด้วยการ “ถ่วงดุล” กันอย่างแท้จริง ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ<