UN Women เปิดผลวิจัยไทย-เวียดนาม “อคติทางสังคม-มายาคติต่อคดีข่มขืน” อุปสรรคของผู้หญิงต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม

UN Women เปิดผลวิจัยไทย-เวียดนาม “อคติทางสังคม-มายาคติต่อคดีข่มขืน” อุปสรรคของผู้หญิงในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม