คำถามเรื่องมาตรฐานยาที่องค์การเภสัชกรรมต้องตอบ

คำถามเรื่องมาตรฐานยาที่องค์การเภสัชกรรมต้องตอบ ทั้งสิทธิพิเศษการผูกขาดขายยาให้ส่วนราชการ และสิทธิพิเศษในผลิตและจำหน่าย ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกสู่ตลาดจริงหรือ!!